Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona BIO

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą: "Ochrona BIO w Mieście Opolu

– bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry"

 

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Miasto Opole wraz z Partnerem projektu - Gminą Dąbrowa, realizuje kampanie informacyjno-edukacyjne, dotyczące ochrony różnorodności biologicznej. Głównym celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Miasta Opola i Gminy Dąbrowy w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych Opola: wysp Bolko, Pasieki i pasa Odry

Zadaniem Gminy Dąbrowa jest zapewnienie udziału uczniów szkół podstawowych w zaplanowanych formach aktywności, transport uczestników warsztatów, e-gry realizowanej na Bolko i Pasiece, wizyty w parku krajobrazowym i w pasiece na spotkaniu z pszczelarzem, uczestnictwo i wsparcie lidera podczas organizowanych konferencji dla pracowników jst, dyrektorów szkół i nauczycieli.

 

Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej

 

Porozumienie partnerów (Miasto Opole – Gmina Dąbrowa) – 30.11.2018r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie (Województwo Opolskie – Miasto Opole) – 30.09.2019 r.

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021

Całkowite koszty projektu: 818 333,03 zł

Wnioskowana kwota wsparcia: 695 853,03 (85%)

Całkowity koszt zadań Gminy Dąbrowa: 6 840,00 zł

w tym planowane dofinansowanie: 3 320,00 zł.

Wersja XML